Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 15/08/2017
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 182/2017 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 九阳星 PRAC J3059yo B NZ G SHTT66 587 赛鲁 必拿 1 1:02.61
by ELUSIVE CITY (USA) - OUR GIRL NELSON (AUS)
6 沙漠风暴 PRAC N4867yo B NZ G SHBP85 606 黄敬权 必拿 21/21:02.68
by LUCKY OWNERS (NZ) - MISS IVANOVIC (AUS)
3 北恒星 PRAC N5946yo B AUS G SHTT79 663 徐汉堡 陈瀠旺 31 1/41:02.87
by GREENWOOD LAKE (USA) - GENES (AUS)
1 阿斯雷 1000V W2376yo BR NZ G SHP, XNB54 591 MUHAMMAD HANAFI BIN NOORMAN 霍卡 421:03.20PWITH P/XNB
by ALAMOSA (NZ) - BOND STREET (NZ)
4 豐功懋烈 PRAC C5264yo B NZ G SH 74 694 薄奇能 克莱门 51/21:03.27
by PINS (AUS) - GOLDEN GAMBLE (NZ)
5 最靓仔 PRAC R5707yo B AUS G SHEM97 705 杜奕 布隆 661:04.26
by PRIMUS (AUS) - FOXY MOI (AUS)
胡卡湖泊 PRAC W1916yo B NZ G SH 51 2 冼文诺 纳逊
by GUILLOTINE (NZ) - ROYAL CASHEL (AUS)