Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 10/08/2017
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 180/2017 - 09:50 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 防御工事 PRAC W5194yo B AUS G SHTT55 596 祖格拉 李卡都 1 1:00.09
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - BLEACH (NZ)
7 驱雷掣电 PRAC C2645yo BR AUS G SHB63 677 贝善利 马定贤 23/41:00.23
by EXCEEDINGLY GOOD (AUS) - KAKAMA (NZ)
1 快英雄 PRAC W5115yo B NZ G SHTT59 631 尤俊豪 奥哈拉 3SHD1:00.25
by RIP VAN WINKLE (IRE) - MAGIC STAR (AUS)
2 龙神 PRAC C2114yo B NZ G SH 59 672 罗达 布隆 43/41:00.38
by FALKIRK (NZ) - REAL DEFENSIVE (NZ)
4 艺高胆大 PRAC C3285yo B AUS H SHB61 644 沙霖 郭力卫 51 3/41:00.65
by I AM INVINCIBLE (AUS) - LAUGHTER (NZ)
3 陶博士 PRAC C3045yo B NZ G SH 53 613 冼文诺 郭力卫 611:00.83
by SIR PERCY (GB) - CABELLA (NZ)
5 全能皇帝 PRAC R5326yo B SAF G SHB64 565 克希纳 李卡都 741:01.48
by KAHAL (GB) - SWEET VIRGINIA (SAF)