Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 08/08/2017
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 178/2017 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 卫星人 PRAC W4765yo BR NZ G SH 61 575 施志勇 奥哈拉 1 1:01.02
by PER INCANTO (USA) - DOUBLE OKAY (NZ)
7 帝王梦 PRAC R6376yo B NZ G SH 72 547 克希纳 李卡都 2SHD1:01.04
by ELUSIVE CITY (USA) - RACE EMPRESS (AUS)
6 钢骨 PRAC W5685yo BR ARG G SH 79 576 祖格拉 李卡都 31 3/41:01.31
by ORPEN (USA) - CIRANDINHA (ARG)
3 强大国君 PRAC W3806yo B IRE G NHSB, P59 653 纪斯 纳逊 4NS1:01.32
by BUSHRANGER (IRE) - MIA MAMBO (USA)
2 可迪缘 PRAC R4376yo B NZ G SH 61 662 杜奕 克莱门 51 1/21:01.57
by SIR PERCY (GB) - DUVAUCHELLE (NZ)
4 最靓仔 PRAC R5707yo B AUS G SHEM97 664 罗达 布隆 61 1/21:01.82
by PRIMUS (AUS) - FOXY MOI (AUS)
北恒星 PRAC N5946yo B AUS G SH 79 1 徐汉堡 陈瀠旺
by GREENWOOD LAKE (USA) - GENES (AUS)