Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 01/08/2017
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 172/2017 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 战胜 PRAC N617yo BR NZ G SHTT116 683 纪斯 必拿 1 0:59.51
by O'REILLY (NZ) - KRISTIQUE (USA)
1 阿发 PRAC R86yo B/BR NZ G SH 90 681 杜奕 纳逊 22 3/40:59.95
by BATTLE PAINT (USA) - GREENSTONE (NZ)
6 王牌之王 PRAC W4734yo B NZ G SH 56 606 沃斯特 李卡都 31 3/41:00.26
by SWISS ACE (AUS) - ATOMIC DANCER (AUS)
5 龙神 PRAC C2114yo B NZ G SH 59 565 阿密鲁 布隆 42 1/21:00.67
by FALKIRK (NZ) - REAL DEFENSIVE (NZ)
2 盗亦有道 PRAC W3696yo B/BR NZ G SH 65 642 B伍活 马定贤 51 1/21:00.93
by MR NANCHO (ARG) - DUTOWIN (NZ)
4 胖小子 PRAC C2124yo B NZ G SH 67 684 罗达 布隆 63 3/41:01.55
by METTRE EN JEU (NZ) - CELTIC LEGACY (NZ)