Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 20/07/2017
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC: 163/2017 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 赛菲尔 PRAC E1312yo B NZ G SH 577 克希纳 李卡都 1 0:59.68
by SAVABEEL (AUS) - AHNA (NZ)
6 杰米队长 PRAC E1812yo BR AUS G SHSR 606 祖格拉 李卡都 21/20:59.75
by CAPTAIN SONADOR (AUS) - CIVITA (AUS)
3 真够力 PRAC E752yo B NZ G SHB 603 黄敬权 郭力卫 39 1/41:01.29
by THEWAYYOUARE (USA) - BABY GANGSTER (AUS)
5 德为佳 PRAC E622yo B AUS G SHXNB 585 阿密鲁 布隆 41 1/21:01.55
by LOPE DE VEGA (IRE) - OUR MAVOURNEEN (NZ)
1 大味豆 PRAC E1512yo B NZ G SH 691 包和义 尚恩 5SHD1:01.57
by DARCI BRAHMA (NZ) - GLAM GIRL (AUS)
8 一路赢 PRAC E1342yo B NZ G SH 608 祖利曼 邱炳安 6HD1:01.60
by ALAMOSA (NZ) - ANNE CARINA (NZ)
2 喜万能 PRAC R3235yo B NZ G SHBP, TT39 682 杜奕 赛米 741:02.26
by O'REILLY (NZ) - DITA VON TEESE (NZ)
4 汉升 PRAC W2434yo B NZ G SHVIS, TT33 644 纪斯 必拿 82 3/41:02.73
by DARCI BRAHMA (NZ) - MAGICAL MOMENT (GB)