Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 13/06/2017
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 129/2017 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 特洛伊 BLINK C1714yo B AUS G SHB65 601 黄敬权 许佐扬 1 1:00.64P
by FLYING SPUR (AUS) - LA BAMBA (AUS)
7 最真的梦 PRAC C1333yo B/BR NZ G SH 49 577 赛富汀 马定贤 211:00.79
by ALAMOSA (NZ) - PAINT ME A DREAM (USA)
5 太极拳 PRAC C834yo B NZ G SHTT51 645 贝善利 瑞尔士 33/41:00.93
by ALAMOSA (NZ) - TRUE BELT (NZ)
2 皇家底万 PRAC C4304yo BR AUS G SHTT55 632 沙菲仕 必拿 411:01.07
by SHARKBITE (AUS) - LETA (AUS)
3 乱乱来 PRAC N5835yo BR AUS G SH 53 573 文世英 陈瀠旺 5NK1:01.12
by REAL SAGA (AUS) - NEPRO (AUS)
6 立泽 PRAC R4675yo B NZ G SH 55 686 杜奕 瑞尔士 62 1/41:01.50
by ALAMOSA (NZ) - GRAPHITE (NZ)
4 东方虎 PRAC E1102yo CH AUS C SH 694 罗达 布隆 761:02.49
by MAGIC ALBERT (AUS) - QUITE ASTUTE (NZ)