Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 25/05/2017
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC: 113/2017 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 罗马经典 BLINK C4763yo B IRE G NHB50 604 贝善利 瑞尔士 1 1:01.93P
by DREAM AHEAD (USA) - BORA BLUES (GB)
5 奥丽娜 BP E583yo B/BR NZ F SHBP 615 扎华礼 霍卡 2NK1:01.98P
by ALAMOSA (NZ) - ZORINA (USA)
6 勃艮太子 BP E562yo B/BR NZ G SHBP 666 杜奕 霍卡 321:02.32P
by BURGUNDY (NZ) - LA CONGA (NZ)
3 启动 1000V C645yo CH NZ G SHSR, B42 643 薄奇能 邱炳安 41/21:02.37P
by THORN PARK (AUS) - STELLARDELMAR (AUS)
1 欢喜就好 BLINK E1464yo B NZ G SHEM, B55 581 祖利曼 邱炳安 5HD1:02.39P
by GORKY PARK (NZ) - MOYVORE (NZ)
7 横扫千军 BP E572yo B AUS G SHBP, XNB 647 沙菲仕 霍卡 61 1/41:02.59P
by SEBRING (AUS) - WYNNSTAY AVENUE (AUS)
2 永远向前 1000V, BP C2163yo B NZ G SHEM, BP39 582 再兰尼 邱炳安 711:02.75P
by POUR MOI (IRE) - KEY OF FUTURE (GB)