Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 18/05/2017
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC: 106/2017 - 10:20 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 卫星动力 PRAC W3165yo B AUS G SHB, TT, XNB40 606 再兰尼 奥哈拉 1 1:00.89
by REAAN (AUS) - DANELIGHT (AUS)
7 花神 PRAC C4062yo B NZ F SH 587 祖格拉 李卡都 2HD1:00.92
by POWER (GB) - OH CARLINDA (AUS)
5 韦小宝 PRAC C2433yo B/BR NZ G SHB, TT43 595 施志勇 奥哈拉 31/21:00.99
by ALAMOSA (NZ) - LA CONFIDENTE (NZ)
1 快好 PRAC F6717yo B NZ G SHBP37 561 戴得利 陈厚勤 421:01.32
by RUSTY SPUR (USA) - SISTER SAM (NZ)
2 速万拿 PRAC N6225yo B AUS G SHTT25 632 文罗 克莱门 511:01.51
by MYBOYCHARLIE (IRE) - SUANTRAI (IRE)
3 登星 PRAC R1105yo B ARG G SH 36 593 KOK WEI HOONG 瑞尔士 6NS1:01.51
by HARLAN'S HOLIDAY (USA) - SHY SIMPECA (ARG)
8 捷足先登 PRAC E593yo B/BR NZ G SHB, TT 618 S约翰 邱炳安 7221/21:05.22
by DON EDUARDO (NZ) - RAUDKIVI LASS (NZ)
双庆五十 PRAC W2874yo B NZ G SH 22 4 赛富汀 L黎根
by BUFFALO MAN (CAN) - LYRICAL LOOK (IRE)