Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 18/05/2017
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC: 106/2017 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 手风顺 PRAC C283yo B AUS G SHXNB46 617 文世英 李卡都 1 1:00.15
by I AM INVINCIBLE (AUS) - PURE BLACK (AUS)
8 巨亨 PRAC C1473yo B/BR NZ G SH 49 598 祖格拉 李卡都 23/41:00.29
by O'REILLY (NZ) - TOSS UP (NZ)
3 暴风神 PRAC C1384yo CH NZ G SH 45 593 古马诺 布隆 33/41:00.40
by GOLD CENTRE (AUS) - CRISP (AUS)
6 神龙摆尾 PRAC C1183yo CH AUS G SHSR, B, TT45 606 陈志城 马定贤 43/41:00.54
by CONGRATS (USA) - MAGIE FRANCAISE (FR)
5 诺曼公爵 PRAC W4125yo CH NZ G SHB57 635 贝善利 马定贤 53 1/41:01.06
by PENTIRE (GB) - CALL MINDER (NZ)
4 和蔼 PRAC C4164yo B NZ G SH 54 644 杜奕 瑞尔士 61/21:01.17
by CAPTAIN RIO (GB) - DAWN ALMIGHTY (AUS)
2 莫莱雷斯 PRAC R3655yo CH AUS G SHBP46 582 海理 伯里奇 72 1/21:01.57
by ZIZOU (AUS) - LOVE ATTACK (AUS)
1 水经典 PRAC W3225yo BR NZ G SHSB, B43 571 戴得利 陈厚勤 83/41:01.71
by SWISS ACE (AUS) - LILY (NZ)