Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 23/03/2017
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC: 065/2017 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 惮赫千里 PRAC C3153yo B NZ G SHTT 661 杜奕 克莱门 1 1:00.10
by TAVISTOCK (NZ) - FOXETTE (NZ)
5 杰突出 PRAC C613yo B NZ G SHWK55 575 祖格拉 李卡都 241:00.75
by SWISS ACE (AUS) - FIRELIGHT (NZ)
7 亚洲 PRAC W3084yo BR NZ G SH 577 KOK WEI HOONG 瑞尔士 3NK1:00.80
by ALAMOSA (NZ) - LADY HARRIS (NZ)
8 甲辰玉龙 PRAC C4653yo B AUS G SH 648 贝善利 马定贤 4111:02.61
by MAGIC ALBERT (AUS) - BELLA CASSANI (AUS)
4 拳击手 PRAC N6605yo B AUS G SHB, TT46 624 MUHAMMAD NUH BIN MOHAMED KOMARI 布隆 51 1/21:02.85
by WHERE'S THAT TIGER (USA) - MOONDREAMER (IRE)
6 小金库 PRAC J2988yo BLK NZ G SHSB, B, TT43 646 徐汉堡 奥哈拉 63/41:02.98
by GALLANT GURU (AUS) - HOLLYWOOD HEIGHTS (NZ)
3 美梦成真 PRAC R5974yo B AUS M SHB41 603 黄敬权 许佐扬 7153/41:05.58
by DR DOUTE'S (AUS) - MISSY MEMOIRS (AUS)
快好 PRAC F6717yo B NZ G SH 38 2 高德发 陈厚勤
by RUSTY SPUR (USA) - SISTER SAM (NZ)