Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 07/02/2017
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC: 029/2017 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 驱雷掣电 BLINK C2644yo BR AUS G SHB 687 贝善利 马定贤 1 1:02.13P
by EXCEEDINGLY GOOD (AUS) - KAKAMA (NZ)
1 不动声色 BLINK W5573yo BR AUS G SHB 581 戴得利 凯得 21 1/41:02.33P
by SNIPPETSON (AUS) - ALEXA RAY (AUS)
4 彬彬王子 STALL F278yo B AUS G SHSR33 614 达瓦拉 L黎根 351:03.16P1STOF2
by OUTBACK PRINCE (AUS) - MOONGAMBLER (AUS)
5 运财驹 BLEED R5045yo B GB G NHEM65 635 赛富汀 马定贤 42 1/21:03.57P
by MAJOR CADEAUX (GB) - CHARCOAL (GB)
2 克拉顿 NR C2194yo B AUS G SHEM55 632 阿沙哈 许怡 51 1/41:03.77P
by SWIFT ALLIANCE (AUS) - MEDITATION (AUS)
6 赢汤匙 1000B C75yo B/BR NZ G SHB, TT54 666 徐汉堡 奥哈拉 69 1/21:05.34P
by ROC DE CAMBES (NZ) - CHERSONESE (NZ)
升得高 BLINK C4593yo CH NZ G SH 3 邱炳安
by COATS CHOICE (AUS) - ENDRITA (NZ)
挑战王 STALL R6325yo CH NZ G SH 58 8 沙霖 郭力卫
by BATTLE PAINT (USA) - KANSAS CITY BELLE (NZ)