Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 02/02/2017
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC: 026/2017 - 10:20 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 快好 PRAC F6717yo B NZ G SHBP39 584 森姆 陈厚勤 1 1:02.59
by RUSTY SPUR (USA) - SISTER SAM (NZ)
6 胖小子 PRAC C2123yo B NZ G SH 52 656 罗达 布隆 23/41:02.73
by METTRE EN JEU (NZ) - CELTIC LEGACY (NZ)
8 荣誉至上 PRAC R245yo B NZ G SHSB49 578 菲德斯 李卡都 31/21:02.81
by O'REILLY (NZ) - FORMER GLORY (USA)
5 AUSPICIOUS DAY PRAC C4582yo B NZ G SH 585 阿南丹 邱炳安 41/21:02.88
by SHOWCASING (GB) - SWEET CHARITY (NZ)
1 越战越勇 PRAC N5825yo B/BR AUS G SHTT51 651 尤俊豪 伯里奇 5HD1:02.90
by HENRYTHENAVIGATOR (USA) - TEVEZ (AUS)
3 安吉利亚 PRAC C2335yo B JPN G NHB, TT54 653 沙霖 郭力卫 6SHD1:02.91
by ZENNO ROB ROY (JPN) - SERIOUS ATTITUDE (IRE)
2 伊斯塔纳 PRAC C2573yo CH JPN C NHB 592 戴得利 高冈 71/21:03.01
by CONDUIT (IRE) - FLORAL PALACE (JPN)
7 一流 PRAC C1593yo BR NZ G SH 48 667 贝善利 马定贤 8HD1:03.05
by DARCI BRAHMA (NZ) - OPUATIA (NZ)
9 手风顺 PRAC C283yo B AUS G SHXNB 619 沃斯特 李卡都 9HD1:03.07
by I AM INVINCIBLE (AUS) - PURE BLACK (AUS)