Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 31/01/2017
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC: 024/2017 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 有派头 PRAC W2294yo B AUS G SH 51 571 沙菲益 纳逊 1 1:02.57
by SPINNING WORLD (USA) - COUNTER GIRL (AUS)
4 凯特使者 PRAC J6847yo B NZ G SH 62 564 阿密鲁 瑞尔士 221:02.89
by KEEPER (AUS) - STAGE FRIGHT (NZ)
5 卫星动力 PRAC W3165yo B AUS G SHB, TT, XNB41 655 徐汉堡 奥哈拉 3SHD1:02.91
by REAAN (AUS) - DANELIGHT (AUS)
2 普拉特街 PRAC W2034yo B NZ G SHTT48 572 祖利曼 必拿 41/21:02.99
by BEL ESPRIT (AUS) - BLUE QUAIL (AUS)
3 胜利光辉 PRAC C513yo CH NZ G SH 54 663 杜奕 瑞尔士 53 1/21:03.57
by SHOWCASING (GB) - CLAVARIAS (USA)
7 城堡皇后 PRAC W605yo CH NZ M SH 49 617 文罗 奥哈拉 66 1/41:04.62
by THEWAYYOUARE (USA) - MA (NZ)
沙漠之鹰 PRAC N5456yo B NZ G SH 62 6 赛富汀 奥哈拉
by ALAMOSA (NZ) - MUMBAI (NZ)