Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 26/01/2017
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 021/2017 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 卫星小子 PRAC W5605yo B AUS G SHB, TT50 587 菲德斯 奥哈拉 1 1:00.92
by ASTRONOMER ROYAL (USA) - THE BANGLES (NZ)
6 尊尼乐团 PRAC C133yo BR ARG G SHXNB55 606 沃斯特 李卡都 28 1/41:02.28
by ORPEN (USA) - JOLIE CARESSE (USA)
4 当然 PRAC W1694yo B AUS G SHTT57 664 罗达 布隆 3101:03.95
by NADEEM (AUS) - SYLPH LADY (AUS)
5 雷金爵士 PRAC R4385yo BR NZ G SH 55 565 阿密鲁 瑞尔士 41/21:04.03
by RED GIANT (USA) - DEUTSCHE (AUS)
3 岩石鹰 PRAC C14yo BR AUS G SHP, TT59 693 林利杰 伯里奇 5HD1:04.06
by STRYKER (AUS) - WAVERLEY EXPRESS (NZ)
1 皇家复活 PRAC W2584yo CH NZ G SH 55 671 杜奕 彼得斯 62 1/21:04.46
by THORN PARK (AUS) - LIVONIA (AUS)
2 胜中胜 PRAC W3985yo B NZ G SHB55 642 薄奇能 郭力卫 74 3/41:05.22
by SHINKO KING (IRE) - DEMERARA (NZ)