Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 19/01/2017
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC: 017/2017 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 太美妙 PRAC W3865yo B AUS G SHSB, TT82 671 包和义 尚恩 1 1:00.88
by HIDDEN DRAGON (AUS) - COVET GOLD (AUS)
3 小飞龙 PRAC R2035yo CH USA G NHB88 663 沙霖 郭力卫 21 1/41:01.10
by SAFE IN THE U S A (USA) - YEN (CAN)
5 气势磅礴 PRAC R285yo B NZ G SH 98 595 祖格拉 李卡都 31/21:01.16
by DARCI BRAHMA (NZ) - IN SPAIN (IRE)
2 策马达人 PRAC N3616yo B NZ G SHSR81 662 巫斯义 克莱门 41 1/41:01.38
by DARCI BRAHMA (NZ) - STAR CHARM (NZ)
4 天生飞马 PRAC A5059yo B AUS G SHXNB97 594 KOK WEI HOONG 瑞尔士 52 1/41:01.74
by MOSSMAN (AUS) - CONCLUDE (AUS)
6 克丘亚 PRAC R2846yo B ARG G SH 109 616 沃斯特 李卡都 63 3/41:02.38
by PURE PRIZE (USA) - QUEEN CABARET (BRZ)
7 获胜原因 PRAC R4655yo CH USA G NH 68 567 菲德斯 李卡都 7NS1:02.39
by GIANT'S CAUSEWAY (USA) - SALUT D'AMOUR (IRE)
8 甜蜜抉择 PRAC C2285yo B AUS G SH 87 658 贝善利 马定贤 8HD1:02.41
by CALIFORNIA DANE (AUS) - BOUNCE (AUS)