Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 12/01/2017
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC: 011/2017 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 林肯路 PRAC W2595yo B NZ G SHB, TT87 656 包和义 尚恩 1 1:00.49
by SWISS ACE (AUS) - MOONLIGHT LILY (AUS)
1 诺雅先锋 PRAC W1224yo CH NZ G SH 96 601 冼文诺 陈瀠旺 21/21:00.58
by RED GIANT (USA) - LA PANTHERE (NZ)
8 拉菲洛 PRAC W314yo B AUS G SHB84 608 祖格拉 李卡都 3NS1:00.59
by ORATORIO (AUS) - BORN BOLD (AUS)
2 康机 PRAC W1454yo B AUS G SH 73 622 查维斯 陈瀠旺 41 1/41:00.80
by HOST (CHI) - FROLICKING MISS (AUS)
4 顺风快 PRAC W5294yo CH AUS G SH 71 564 黄敬权 许佐扬 51 3/41:01.09
by HARD SPUN (USA) - BAHAMIAN STAR (AUS)
5 幸运福星 PRAC W4085yo B USA G NHB74 615 B伍活 许佐扬 61 1/41:01.31
by KITTEN'S JOY (USA) - ATLANTIC BEAUTY (USA)
9 漫步街头 PRAC J2307yo B USA G NH 63 589 沃斯特 李卡都 71 1/21:01.55
by STUDENT COUNCIL (USA) - EMERALD COAST (USA)
7 遗产 PRAC R1986yo B AUS G SH 64 597 KOK WEI HOONG 瑞尔士 8NS1:01.55
by DANE SHADOW (AUS) - FAVOURITE WAY (AUS)
3 星烁 PRAC W2184yo B AUS G SH 56 693 杜奕 克莱门 91/21:01.63
by AD VALOREM (USA) - FRAOCH (AUS)