Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 03/01/2017
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 001/2017 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 行侠仗义 PRAC W3945yo B NZ G SH 65 652 普拉瑟 陈瀠旺 1 1:01.98
by NOM DU JEU (NZ) - BAIL US OUT (NZ)
9 疯狂时刻 PRAC N4197yo GR AUS G SH 67 649 再厉 霍卡 22 3/41:02.46
by LACRYMA CRISTI (IRE) - POPULAR TUNE (AUS)
4 林肯路 PRAC W2595yo B NZ G SHTT87 644 哥拉利 尚恩 32 1/21:02.87
by SWISS ACE (AUS) - MOONLIGHT LILY (AUS)
5 布兰切特 PRAC W2714yo B NZ M SHSB49 595 沙菲益 纳逊 441:03.51
by BATTLE PAINT (USA) - SHOW ROYAL (NZ)
6 沙漠风暴 PRAC N4866yo B NZ G SHP87 616 陈志城 必拿 51 3/41:03.82
by LUCKY OWNERS (NZ) - MISS IVANOVIC (AUS)
1 黑侠 PRAC N6155yo BR AUS G SH 58 661 贝善利 陈瀠旺 61/21:03.91
by WRITTEN TYCOON (AUS) - DIPPING (NZ)
7 华贝拿 PRAC N5517yo B NZ G SHSB, TT71 657 薄奇能 纳逊 71 1/41:04.11
by DARCI BRAHMA (NZ) - VEGA SICILIA (NZ)
3 雪花 PRAC W3204yo BR NZ G SHB71 623 文罗 陈瀠旺 8NK1:04.15
by SHOWCASING (GB) - ICY BUBBLES (NZ)
8 北方骑士 PRAC C595yo B NZ G SH 60 608 冼文诺 霍卡 91 1/21:04.41
by SIR PERCY (GB) - PESKY (NZ)