Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 29/12/2016
考闸试跑
考闸试跑 10: BT: SNTC: 279/2016 - 11:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 胜利军 PRAC W154yo B NZ G SH 48 633 哥拉利 尚恩 1 1:02.46
by TOWKAY (AUS) - M'LADY MCGINNIS (NZ)
1 金光闪闪 PRAC C2832yo CH USA G NH 591 戴得利 柯清狄 21/21:02.55
by MUNNINGS (USA) - SHES HER OWN POSSE (USA)
8 举枪 PRAC R5835yo CH AUS G SHB, TT22 598 高德发 邱炳安 31/21:02.65
by HUSSONET (USA) - DEPOSITION (AUS)
4 彩虹战士 PRAC R3125yo B AUS G SHB, TT30 634 阿斯兰 林怀远 44 1/21:03.39
by PENDRAGON (NZ) - REOWN (AUS)
7 金轮盘 PRAC C1204yo B AUS G SHB 627 曾伟升 邱炳安 5111/21:05.30
by RUWI (GB) - FRAAR'S SALOME (AUS)
5 金巴黎 PRAC N5706yo B NZ G SHB, TT22 615 赛富汀 许佐扬 631:05.79
by GUILLOTINE (NZ) - QUADRIGA (NZ)
乡村贵客 PRAC C2664yo BR AUS G SH 2 伯里奇
by OUTBACK PRINCE (AUS) - DUCK 'N' PINOT (AUS)
梦想河 PRAC C1563yo B NZ G SH 6 李卡都
by REDWOOD (GB) - MACROSA (NZ)
丹奇布 PRAC C1324yo B NZ G SH 9 霍卡
by THEWAYYOUARE (USA) - DISTINCTION (NZ)