Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 27/09/2016
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC: 202/2016 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 风云 BLINK C1454yo B AUS G SHB50 592 赛富汀 莫振麟 1 1:01.91P
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - INNOVATION GIRL (AUS)
8 興列 STALL W2656yo B AUS G SH 66 598 冼文诺 霍卡 23/41:02.02P
by STRATUM (AUS) - GIRLS RULE (AUS)
7 長江 BP W3345yo B AUS G SHBP38 637 哥拉利 林怀远 32 1/41:02.38P
by COMMANDS (AUS) - MOMENTOUS (USA)
3 分歧者 1000V C2175yo B NZ G SHB54 643 薄奇能 邱炳安 4HD1:02.41P
by LIBRETTIST (USA) - O'SARA (NZ)
4 雄风 -B, STALL C1663yo B AUS G SH 624 贝善利 马定贤 5SHD1:02.42P
by SEPOY (AUS) - MIDNIGHT FANTASY (AUS)
6 伊登金 STALL F1728yo BR AUS G SHBR65 606 沙菲仕 霍卡 62 1/41:02.78P
by JET SPUR (AUS) - ROAD RANGER (AUS)
1 幸運戰略 STALL N2526yo B/BR NZ G SH 45 1 CHAN CHEE WAI 陈瀠旺 FREFUSED TO JUMP & TOOK NO FURTHER PART
by ELUSIVE CITY (USA) - LA CHAMANE (NZ)
新开始 -BP W5013yo B NZ G SH 5 安德利 莫振麟
by STRAVINSKY (USA) - GLAMOROUS GIRL (NZ)