Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 23/08/2016
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 169/2016 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 胡卡瀑布 PRAC J3037yo CH NZ G SH 95 661 薄奇能 纳逊 1 1:02.23
by ALIGN (AUS) - DIAMOND LADY (NZ)
3 战胜 PRAC N616yo BR NZ G SH 117 653 贝善利 必拿 21 1/21:02.49
by O'REILLY (NZ) - KRISTIQUE (USA)
4 梦龙 PRAC W2574yo B/BR NZ G SHB73 684 罗达 彼得斯 3NK1:02.52
by PER INCANTO (USA) - SOUND LOVER (NZ)
5 织梦 PRAC W4834yo B IRE G NHSB, EM, TT50 655 查维斯 彼得斯 41 3/41:02.82
by JEREMY (USA) - INDUS RIDGE (IRE)
8 镀金情结 PRAC R4115yo B NZ G SH 67 588 戴得利 布隆 511:02.99
by GOLD CENTRE (AUS) - SAN YSABEEL (NZ)
2 楚留香 PRAC W4285yo B NZ G SHB48 582 高德发 郭力卫 63/41:03.13
by BACHELOR DUKE (USA) - SUGAR 'N SPICE (NZ)
6 金沙驹 PRAC F6827yo B NZ G SH 86 616 文罗 莫振麟 72 1/41:03.51
by PINS (AUS) - AMBITIOUS (NZ)
7 金山岭 PRAC N6326yo B IRE G NHXNB61 617 黄敬权 布隆 8171:06.32
by PAPAL BULL (GB) - FLORENCIA (GER)