Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 28/06/2016
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC: 127/2016 - 10:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 顺风快 PRAC W5293yo CH AUS G SHB 5 B伍活 许佐扬 1 1:03.18
by HARD SPUN (USA) - BAHAMIAN STAR (AUS)
9 舍我其谁 PRAC W3394yo B AUS G SH 57 9 杜奕 瑞尔士 21 1/21:03.42
by CASINO PRINCE (AUS) - TURQUIA (AUS)
6 坚勇战士 PRAC N2095yo B USA G NHB22 6 曾伟升 邱炳安 33/41:03.54
by BERNARDINI (USA) - GOODNESS (USA)
4 拉姆西斯 PRAC C634yo CH NZ G SHB56 4 再基 邱炳安 41/21:03.61
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - MISSRAAD (NZ)
1 鼎特 PRAC R5134yo BR NZ G SHTT29 1 贝善利 马定贤 51/21:03.69
by ROC DE CAMBES (NZ) - TRUE POWER (NZ)
7 金戈铁马 PRAC W3424yo B/BR NZ G SHB 7 赛富汀 奥哈拉 63 1/21:04.26
by DON EDUARDO (NZ) - BARBARY QUEEN (AUS)
3 黄河 PRAC R5514yo B NZ G SHB40 3 安德利 林怀远 721:04.58
by EDENWOLD (CAN) - BOUNTY ROSE (NZ)
哈福满 PRAC W2443yo B NZ G SH 46 2 必拿
by PER INCANTO (USA) - LADY BERETTA (NZ)
大戏王 PRAC W3354yo B AUS G SH 48 8 查维斯 奥哈拉
by AD VALOREM (USA) - SHOW NO REMORSE (NZ)