Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 21/06/2016
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC: 123/2016 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 胜利快车 PRAC C903yo B AUS G SHTT, XNB 6 白布朗 彼得斯 1 1:03.03
by EASY ROCKING (AUS) - WIMPEL (AUS)
1 免税 PRAC F2948yo CH NZ G SHEM, B, TT, XNB43 1 赛富汀 奥哈拉 2NK1:03.09
by KEENINSKY (NZ) - CIAO (NZ)
2 名利双收 PRAC R6013yo CH AUS G SHEM, B, TT42 2 再基 邱炳安 31 1/21:03.32
by STAR WITNESS (AUS) - EXPERTISE (GB)
3 凯萨 PRAC A8177yo B AUS G SHB43 3 曾伟升 莫振麟 4NK1:03.38
by SEIDNAZAR (AUS) - ONE WINK (AUS)
4 長江 PRAC W3344yo B AUS G SH 45 4 安德利 林怀远 51/21:03.47
by COMMANDS (AUS) - MOMENTOUS (USA)
5 星之选 PRAC W4024yo B NZ G SHB, TT52 5 薄奇能 必拿 6HD1:03.49
by STARCRAFT (NZ) - CHOICES ARE (AUS)
7 林家明星 PRAC C682yo CH AUS G SH 7 贝善利 彼得斯 731:03.97
by STAR WITNESS (AUS) - EXPERTISE (GB)