Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 21/06/2016
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC: 123/2016 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 热血沸腾 NR C604yo B NZ G SH 60 1 黄俊杰 霍卡 1 1:02.06P
by ROC DE CAMBES (NZ) - EQUALS THAT (NZ)
7 北方骑士 NR C594yo B NZ G SH 56 7 沙菲仕 霍卡 2NK1:02.09P
by SIR PERCY (GB) - PESKY (NZ)
8 康杰 -BP W1294yo CH NZ G SH 37 8 查维斯 莫振麟 321:02.40P
by EDENWOLD (CAN) - KENTUCKY RAIN (NZ)
2 纳齐而 NR C1264yo GR NZ G SHXNB61 2 MUHAMMAD SYED BIN ZAINAL 霍卡 431:02.90P
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - VISIQUE (AUS)
3 飞弹 BLINK C692yo B AUS C SHB 3 冼文诺 彼得斯 5NK1:02.94P
by SMART MISSILE (AUS) - VARIED (AUS)
5 大日神 NR C863yo CH AUS G SH 56 5 鲁邑文 布隆 62 3/41:03.38P
by NEW APPROACH (IRE) - NUSA DUA (AUS)
4 快小子 NR W5733yo GR NZ G SH 51 4 高德发 郭力卫 71/21:03.47P
by ANY SUGGESTION (AUS) - SWAYTIME (NZ)
9 HERO CHAMPION NR C1193yo B AUS G SHEM60 9 卓鸿在 马定贤 8NS1:03.47P
by VON COSTA DE HERO (AUS) - VALOUR (AUS)
6 完美日蚀 1000V, PACIF W1803yo BR NZ G SHP36 6 白布朗 彼得斯 96 1/41:04.50P
by PERFECTLY READY (AUS) - COUNTRY ROSE (NZ)