Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 09/06/2016
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC: 113/2016 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 卫星小子 1000V W5604yo B AUS G SHSR, SB61 7 祖格拉 陈厚勤 1 1:00.33PWITH SR/SB
by ASTRONOMER ROYAL (USA) - THE BANGLES (NZ)
2 上帝之手 BLINK W5283yo B AUS F SHB55 2 藤井宽 高冈 24 3/41:01.13PNIL
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - TE AKAU COUP (NZ)
1 镀金情结 STALL R4114yo B NZ G SHB65 1 白布朗 布隆 3NK1:01.18PWITH BLKS
by GOLD CENTRE (AUS) - SAN YSABEEL (NZ)
6 一定够 BP R6283yo CH AUS G SHBP43 6 沙菲仕 陈厚勤 4NS1:01.19PNIL
by MAGIC ALBERT (AUS) - ROYAL OAK (NZ)
8 大三元 1000B N3376yo CH NZ G SHSB36 8 沙霖 郭力卫 51/21:01.29PWITH SB
by MY HALO (ARG) - DANCE TRIBUNE (USA)
5 花開结果 STALL N296yo B AUS G SHP, TT69 5 鲁邑文 纳逊 611:01.47PWITH P/TT
by ROYAL ACADEMY (USA) - RUBEY REIBY (AUS)
3 赤胆忠心 STALL J7285yo B AUS G SH 54 3 海理 陈厚勤 71 3/41:01.76P1STOF2
by HIDDEN DRAGON (AUS) - SQUEEL (NZ)
4 林家骑警 -P R6183yo B AUS F SH 44 4 贝善利 马定贤 821:02.09PNIL
by RESET (AUS) - VISAGE (AUS)