Navigate Up
Sign In
赛马业界
训练设施
Panoramic image

新加坡赛马公会的部分训练设施

    信息

 

练马师

 
 

 

骑师

 

 

  

兽医

 

 

 

教育与培训

STAR致力于向大众介绍本地的赛马业界
比赛诚信
 
立志以最高的专业水准举办赛事。
马来亚赛马总会
MRA是由位于马来西亚的槟城马会、霹雳马会、雪兰莪马会,及本地的新加坡赛马公会四个马会组织而成
.